VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HIER - organizovaných pred 1.6.2015

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HIER - organizovaných pred 1.6.2015

 • Spoločnými usporiadateľmi žrebovaní (s výnimkou súťaže o Prémiu za rýchlu odpoveď) sú spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o., IČ: 24711748, so sídlom V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 168029 a Tarsago Slovensko, s.r.o., IČO: 35 862 394, so sídlom Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 29299/B. Usporiadateľom žrebovaní o Prémiu za rýchlu odpoveď je spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o.
 • Žrebovania sa môže zúčastniť každý, kto dostane propagačné materiály jedného z usporiadateľov s ponukou vstúpiť do žrebovania. Ponuka vstúpiť do žrebovania je vystavená na meno účastníka a je neprenosná.
 • Žrebovania (s výnimkou žrebovania o Prémiu za rýchlu odpoveď) prebiehajú na území Českej a Slovenskej republiky s tým, že ceny sú pre oboch usporiadateľov spoločné. Nominálna výška výhier bude uvedená v propagačných materiáloch každého z usporiadateľov s tým, že v ponukách spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. bude výhra uvedená v českých korunách a v ponukách spoločnosti Tarsago Slovensko, s.r.o. bude výhra uvedená v eurách.
 • Žrebovania sa môžu zúčastniť osoby, ktoré v deň žrebovania dovŕšia 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov nemajú nárok na výhru.
 • Priebeh žrebovaní a vyhodnocovanie ich výsledkov overuje notár.
 • Výhercov budeme o výhre čo najskôr informovať.
 • Výška výhier je uvedená pred zdanením, všetky výhry budú zdanené v súlade s právnymi predpismi príslušnej krajiny.
 • Zamestnanci usporiadateľských spoločností ani ich blízke osoby sa nesmú zapojiť do žrebovania.
 • Odoslaním svojich vstupných listín každý zákazník prijíma podmienky hier spoločnosti Tarsago Slovensko, s.r.o. a v prípade výhry súhlasí s uverejnením svojho mena, miesta bydliska, prípadne fotografie v časopise Reader's Digest alebo v propagačných materiáloch.

Pravidlá 33. hry VEĽKÁ CENA

Pravidlá žrebovania o Výberovú cenu 55 000 € a o 2. – 4. cenu
Lehota na odpoveď: do 19. júna 2015

 • Aktuálne kolo hry prebieha od 26. novembra 2014 do 19. júna 2015.
 • Žrebovania sa môže zúčastniť každý, kto dostane propagačné materiály so vstupnými listinami, ktoré sú vystavené na meno účastníka a sú neprenosné. Do žrebovania zaradíme všetky vstupné listiny, ktoré niektorý z usporiadateľov dostane v stanovenej lehote na odpoveď.
 • Výška výhry je uvedená vo vstupných listinách.
 • Zákazníkov, ktorí v priebehu hry odpovedia na viac ponúk vstúpiť do žrebovania, zaradíme do hry opakovane. S každou odpoveďou sa teda zvyšuje šanca na výhru.
 • Vstup do žrebovania nezaväzuje k odoberaniu titulov vydávaných usporiadateľom. Výhercu určí žrebovanie.
 • Meno výhercu uverejníme v denníku SME 8. júla 2015 a v časopise Reader´s Digest. Kompletný zoznam výhercov pošleme na požiadanie. K žiadosti o zoznam priložte, prosím, ofrankovanú obálku so spiatočnou adresou.

Pravidlá žrebovania o Bonus za odpoveď včas

 • Výška bonusu platí len pre účastníkov, ktorým boli zaslané vstupné listiny v rámci tejto ponuky. Tento bonus získate, ak odpoviete do 7 dní od doručenia vstupných listín a zároveň sa stanete výhercom Výberovej ceny.

Pravidlá ostatných hier

Extra cena

Výška Extra ceny platí len pre účastníkov, ktorí dostali vstupné listiny v rámci danej ponuky. Do žrebovania o Extra cenu Vás zaradíme v prípade, že odpoviete v jednej z obálok na odpoveď podľa pokynov do 7 dní odo dňa doručenia vstupných listín.

Pravidlá hry o Okamžitú cenu

Žrebovanie Okamžitej ceny už prebehlo v prítomnosti notára. Výherné číslo je bezpečne uložené a čaká na porovnanie s Vaším osobným účastníckym číslom. Ak nám ho pošlete späť do 7 dní od doručenia, zistíme porovnaním s výherným číslom, či ste výhercom práve Vy. Ak ak sa Vaše osobné účastnícke číslo zhoduje s výherným číslom, ale nepošlete nám ho späť v stanovenej lehote, získa výhru držiteľ najbližšieho vyššieho čísla, ktorý odpovedal včas.

Pravidlá žrebovania o Prémiu za rýchlu odpoveď

Usporiadateľom žrebovania o túto cenu je spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o. Objednávkou ponúkaného titulu do 7 dní od doručenia vstupných listín vstúpi zákazník do žrebovania o Prémiu za rýchlu odpoveď. Výška výhry bude uvedená vo vstupných listinách a môže sa líšiť pri jednotlivých ponukách. Pre zákazníkov platí výška výhry uvedená vo vstupných listinách, ktoré dostali. Meno výhercu uverejníme po uzávierke žrebovania v júli 2015.

Bonus pre zvýhodneného zákazníka

Túto cenu získate, ak si objednáte minimálne 2 produkty z priloženého katalógu do 7 dní od doručenia listín a vyhráte Prémiu za rýchlu odpoveď. Výška výhry platí len pre účastníkov, ktorým boli zaslané vstupné listiny v rámci danej ponuky.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020